UBND HUYỆN THANH HÀ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 1,228,711 (Hôm nay: 75 online: 15) Toàn huyện: 310,127,601 (Hôm nay: 169 online: 116) Đăng nhập

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Xem thống kê mượn và trả của các trường

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 Tiểu học Việt Hồng - Thanh Hà 53721008085321132118000548510292653215.76
2 Tiểu học Hồng Lạc - Thanh Hà 68221548121750068221548121758.09
3 Tiểu học Liên Mạc - Thanh Hà 53128183010023861302320476989485330416.45
4 Tiểu học Tân Việt - Thanh Hà 376073725655003760737256555.05
5 Tiểu học Thanh An - Thanh Hà 4865782893000048657828930013.11
6 Tiểu học Cẩm Chế - Thanh Hà 688913228189600688913228189612.24
7 Tiểu học Thanh Lang - Thanh Hà 44885842441523861302320468747144761917.9
8 Tiểu học TT Thanh Hà - Thanh Hà 512885099500005128850995007.69
9 Tiểu học Thanh Xá - Thanh Hà 44508578470823861302320468369880791229.85
10 Tiểu học Thanh Thuỷ - Thanh Hà 40596107352923381302156463977409509319.44
11 Tiểu học Thanh Xuân - Thanh Hà 54077373980023321255920477398629900422.11
12 Tiểu học Thanh Sơn - Thanh Hà 50237507749023861302320474098810069418.76
13 Tiểu học Thanh Khê - Thanh Hà 4621762051000046217620510012.13
14 Tiểu học Hợp Đức - Thanh Hà 4123727114000041237271140015.33
15 Tiểu học Thành - Thanh Hà 4218744673000042187446730027.93
16 Tiểu học Thanh Bính - Thanh Hà 5738834184000057388341840017.44
17 Tiểu học Thanh Cường - Thanh Hà 3985636089000039856360890010.92
18 Tiểu học Thanh Hồng - Thanh Hà 456068505921004560685059218.38
19 Tiểu học Vĩnh Lập - Thanh Hà 343457018449103435570184499.54
20 Tiểu học Tân An - Thanh Hà 694111083557800694111083557814.43
21 Tiểu học Tiền Tiến - Thanh Hà 104581395352652386130232041284415255846913.45
22 Tiểu học Thanh Hải - Thanh Hà 95161513585670095161513585679.58
23 Tiểu học An Lương - Thanh Hà 3681612381000036816123810019.79
24 Tiểu học Phượng Hoàng - Thanh Hà 641511598583000641511598583011.18
25 Tiểu học Quyết Thắng - Thanh Hà 984116804630000984116804630013.33
26 THCS Việt Hồng - Thanh Hà 454810681360000454810681360024.45
27 THCS Cẩm Chế - Thanh Hà 3562782060890035627820608912.37
28 THCS Liên Mạc - Thanh Hà 4437842040120044378420401215.46
29 THCS Thanh Lang - Thanh Hà 4918988013000049189880130022.46
30 THCS Thanh An - Thanh Hà 5404112583538139017550600679413013413833.97
31 THCS Tân Việt - Thanh Hà 505610691564800505610691564811.44
32 THCS Hồng Lạc - Thanh Hà 4396853662050043968536620510.04
33 THCS TT Thanh Hà - Thanh Hà 450912081380000450912081380015.93
34 THCS Thanh Xá - Thanh Hà 3699929076000036999290760025.51
35 THCS Thanh Thuỷ - Thanh Hà 4285898090000042858980900022.09
36 THCS Thanh Xuân - Thanh Hà 53949643990091513677500630911011740030.33
37 THCS Thanh Sơn - Thanh Hà 541712798690000541712798690024.74
38 THCS Thanh Khê - Thanh Hà 578712996075300578712996075324.84
39 THCS Hợp Đức - Thanh Hà 515011313521300515011313521326.28
40 THCS Thành - Thanh Hà 4343829776600043438297766048.26
41 THCS Thanh Bính - Thanh Hà 3740815163290037408151632927.1
42 THCS Thanh Hồng - Thanh Hà 4558853660740045588536607412.84
43 THCS Thanh Cường - Thanh Hà 4878978617540048789786175420.58
44 THCS Vĩnh Lập - Thanh Hà 363090829628578856620042089939582819.3
45 THCS Tân An - Thanh Hà 3688749978000036887499780014.75
46 THCS Tiền Tiến - Thanh Hà 61281157835301882488500631611827203010.35
47 THCS Quyết Thắng - Thanh Hà 78391541335541561429500799515556305415.58
48 THCS An Lương - Thanh Hà 3769921229220037699212292239.26
49 THCS Thanh Hải - Thanh Hà 48871063819356811049103055681168729659.77
50 THCS Phượng Hoàng - Thanh Hà 4736899708170047368997081714.01
51 THCS Chu Văn An - Thanh Hà 0000000
Đăng nhập